valstisku, sociālu, ekonomisku, med. u.c. pasākumu komplekss sabiedrības locekļu veselības aizsardzībai un nostiprināšanai. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA raksturu nosaka valsts sociālā iekārta, tāpēc kapitālistiskā un sociālistiskā valstī VESELĪBAS AIZSARDZĪBA principi un raksturs ir dažādi. PSRS u.c. sociālistiskajās valstīs sociālā iekārta sekmējusi jauna veida VESELĪBAS AIZSARDZĪBA rašanos. Sociālistiskās VESELĪBAS AIZSARDZĪBA pamatprincipi: valstisks raksturs, vienotība un plānveidība; visiem pieejama kvalificēta bezmaksas med. palīdzība; profilaktisks virziens; zin. raksturs; aktīva sab. organizāciju un iedz. līdzdalība VESELĪBAS AIZSARDZĪBA problēmu risināšanā. PSRS VESELĪBAS AIZSARDZĪBA pamatprincipus nosaka PSKP un Padomju valdības politika. «Sociālistiskā valsts ir vienīgā valsts, kas gādā par visu iedzīvotāju veselības aizsardzību un tās pastāvīgu uzlabošanu» (Padomju Savienības Komunistiskās partijas Programma. Rīgā, 1977, 122. lpp.). Veselības aizsardzību reglamentē PSRS un savienoto republiku VESELĪBAS AIZSARDZĪBA pamatlikums, kas pieņemts PSRS Augstākajā Padomē 1969. g. 19. decembrī (↑ veselības aizsardzības likumdošana). 1918. g. 11. jūlijā V. I. Ļeņins parakstīja KPFSR TKP dekrētu par KPFSR Veselības aizsardzības tautas komisariāta izveidošanu. Tas bija pirmais VESELĪBAS AIZSARDZĪBA valsts pārvaldes orgāns pasaulē. Valstiska VESELĪBAS AIZSARDZĪBA Latvijā sākās 1917.— 1919. g. līdz ar pad. varas nodibināšanos: Latvijas Strādnieku, zaldātu un bezzemnieku deputātu padomes Izpildu komitejā 1917. g. 22. dec. nodibināja san. nodaļu; 1919. g. Latvijas Padomju valdības sastāvā izveidoja Tautas veselības nodaļu (komisariātu).PSRS 1936. g. izveidoja koprepublikānisko PSRS VESELĪBAS AIZSARDZĪBA tautas komisariātu (kopš 1946. g. — PSRS VESELĪBAS AIZSARDZĪBA ministrija). VESELĪBAS AIZSARDZĪBA ministrijas izveidotas savienotajās un autonomajās republikās; novadu, apgabalu, pilsētu tautas deputātu padomju izpildkomitejās darbojas VESELĪBAS AIZSARDZĪBA nodaļas. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA attīstības plāns ir PSRS ekonomiskās un sociālās attīstības valsts plāna sastāvdaļa; to sastāda, ievērojot ekonomiskās attīstības perspektīvas un prognozes, demogrāfijas un saslimstības rādītājus konkrētos valsts rajonos. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA plāns ir komplekss, tā izpildē bez VESELĪBAS AIZSARDZĪBA orgāniem piedalās arī citi resori un organizācijas. PSRS VESELĪBAS AIZSARDZĪBA budžets ir valsts budžeta sastāvdaļa, bez tam līdzekļus piešķir valsts, kooperatīvās organizācijas, arodbiedrības u.c. sab. organizācijas un uzņēmumi, kā arī kolhozi. Palielinās valsts asignējumi veselības aizsardzībai (arī fiz. kultūrai un sportam), palielinās ārstu skaits, vietu skaits slimnīcās u.c. Profilaktisko virzienu veselības aizsardzībā nodrošina iedz. materiālā un kultūras līmeņa paaugstināšanās, darba laika saīsināšanās, darba un sadzīves apstākļu uzlabošanās. PSKP Programmā paredzēts veikt plašu pasākumu sistēmu, lai novērstu un samazinātu saslimstību, likvidētu infekcijas slimības un vēl vairāk pagarinātu mūža ilgumu. Svarīgākie profilaktiskie pasākumi ir iedz. dispanserizācija, profilaktiskās apskates, profilaktiskā potēšana; tos sekmē sanitārās izglītības darbs, arī fiz. kultūra un sports, darba un komunālā higiēna, kā arī profilaktoriju tīkls rūpnīcās, pad. saimniecībās un kolhozos, atpūtas nami un atpūtas bāzes. PSRS VESELĪBAS AIZSARDZĪBA zin. raksturu veido medicīnas zinātnes un prakses sintēze. Medicīnas zinātnes teorētisko un praktisko attīstību koordinē PSRS Medicīnas zinātņu akadēmija, tās problēmu komisijas, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA ministriju medicīnas zinātnes padomes. Kopš 1965. g. PSRS Augstākās Padomes abās palātās, kā arī katras savienotās republikas Augstākajā Padomē darbojas VESELĪBAS AIZSARDZĪBA un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas; arī vietējās tautas deputātu padomēs darbojas VESELĪBAS AIZSARDZĪBA pastāvīgās komisijas, kas sekmē un kontrolē VESELĪBAS AIZSARDZĪBA orgānu darbu. Liela nozīme VESELĪBAS AIZSARDZĪBA darbā ir arodbiedrību pārstāvjiem. Sarkanā Krusta biedrības aktīvistiem u.c. sab. organizāciju pārstāvjiem. Kapitālistiskajās valstīs VESELĪBAS AIZSARDZĪBA valsts orgānu funkcijas parasti ir san. likumdošana, robežu san. aizsardzība, kara medicīna, atsevišķu iedz. kontingentu (kara invalīdu, psihiski slimo u.c.) ārstēšana, ārsta tiesību un pienākumu reglamentēšana, medicīnas izglītība (augstākā), tirdzniecība ar medikamentiem. Pašpārvaldes (municipalitātes u.c) orgānu funkcijās ietilpst slimnīcu organizēšana, atsevišķu ambulatorisku iestāžu (mātes un bērna aizsardzības, tbc u.c sociālo slimību iestāžu) uzturēšana, san. uzraudzība. Municipalitātes slimnīcu darbības pamatā ir ienesīguma princips, slimniekus ārstē par maksu. Bez tam pastāv daudz privātu ārstn. iestāžu, kas būtībā ir komerciāli uzņēmumi. Mūsdienu kapitālistiskajās valstīs izveidojušās med. palīdzības organizācijas 3 pamatsistēmas: privātuzņēmēju medicīna (ASV, Spānijā, Portugālē), apdrošināšanas medicīna (vairākumā Eiropas valstu, dažās Āzijas un Latīņamerikas valstīs), VESELĪBAS AIZSARDZĪBA valsts dienests (Lielbritānijā). PSRS u.c. sociālistiskās valstis sekmē starptautisku sadarbību veselības aizsardzībā, aktīvi piedalās Vispasaules veselības aizsardzības organizācijas darbā.
  • Komentāri: 2 no 2
2010-09-29 15:53:45

Marija

Tas nav nekas jauns. Parasta lieta,ja daudz traucēsiet dakterus, nosauks par skandālisti, un atteiks pieņemt. Es jau 5 gadus invalīde, kaut man teica, ka operācija izdevusies, bet tagad man jau vajag palīdzību, lai tālāk pārvietotos.

2009-02-14 23:50:38

Maija

Man tuvam cilvēkam izoperēja Rīgā Stradiņu slimnīcā galvā audzēju,pēc nedēļas(apt)izrakstīja no slimnīcas nedodot nekādas rekomendācijas kā mājās dzīvot.Ne zāļu,ne vitamīnu,nekā!Pēc 3 mājās pavadītām dienām sākās rokas (kr pusē) nejūtība,līdzsvara zaudēšana.Kā rezultātā istabā pakrita un radi uzgāja]uši izsauca ātro palīdzību.Vai tā var izlaist cilvēku no slimnīcas nenorādot kādas zāles lietojamas pēcoperāciju periodā un ja vēl zināja,ka marta sākumā partedzēta ķīmijterapija.Asinsrites traucējumi???Trūkst vārdu par attieksmi.

Pievienot komentāru