DARBA AIZSARDZĪBA PSRS (1984.gada informācija)


tiesisku (likumdošana), sociāli ekonomisku, organizatorisku, tehnisku (drošības tehnika), higiēnisku un ārstnieciski profilaktisku pasākumu un līdzekļu sistēma; tās uzdevums ir nodrošināt darbaļaužu dzīvībai drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, novērst ražošanas traumu, arodslimību, kā arī vispārējo slimību cēloņus. DARBA AIZSARDZĪBA PSRS (1984.gada informācija) vispārīgās pamatprasības ietvertas PSRS un savienoto republiku darba likumdošanas pamatos, darba likumu kodeksos, PSRS un savienoto republiku veselības aizsardzības likumdošanas pamatos, savienoto republiku likumos par veselības aizsardzību, valdības lēmumos, Darba likumdošana nosaka, ka uzņēmumu, organizāciju un iestāžu administrācijai jānovērš vai jāierobežo veselībai kaitīgi darba apstākļi, jāgādā, lai strādājošie būtu aizsargāti pret nelaimes gadījumiem un darbvietās būtu drošības tehnikas noteikumiem, kā arī ražošanas sanitārijas un san. hig. prasībām atbilstoši apstākļi. Nevienu rūpniecības objektu nedrīkst nodot ekspluatācijā, ja tajā nav garantēti veselībai nekaitīgi darba apstākļi un ja nav valsts sanitārās un tehniskās uzraudzības iestāžu, arodbiedrību darba tehniskās inspekcijas un ekspluatācijā nododamā uzņēmuma, organizācijas vai iestādes arodbiedrības komitejas atļaujas. Lai strādājošie būtu pasargāti no veselībai kaitīgu ražošanas apstākļu ietekmes (ķīm. vielas, putekļi, augsta vai zema , mitrums, dažādi starojumi), tiek realizēti pasākumi saskaņa ar Darba drošības standartu un citu noteikumu prasībām. Strādājošiem bez maksas izsniedz speciālus darba apģērbus, apavus u.c. individuālos aizsarglīdzekļus (aizsargbrilles, maskas). Cehos ar sevišķi kaitīgiem darba apstākļiem (gk. ķīm. rūpniecībā) strādnieki saņem ārstn. un profilaktisku bezmaksas uzturu, karstajos cehos — sālītu gāzēto ūdeni. arodslimību profilaksei dažos veselībai kaitīgos darbos noteikta obligāta med. apskate (iestājoties darbā, ka arī periodiski pēc zināma laika). Sakarā ar kaitīgiem darba apstākļiem noteikti atvieglojumi darba (papildu atvaļinājumi, saīsināta darba diena u.c). DARBA AIZSARDZĪBA PSRS (1984.gada informācija) pasākumus veic saskaņā ar kompleksajiem DARBA AIZSARDZĪBA PSRS (1984.gada informācija) piecgadu plāniem, kā arī DARBA AIZSARDZĪBA PSRS (1984.gada informācija) nolīgumiem, kurus katru gadu noslēdz uzņēmuma, organizācijas vai iestādes administrācija un arodbiedrības komiteja. īpaši DARBA AIZSARDZĪBA PSRS (1984.gada informācija) noteikumi un atvieglojumi ir sievietēm un pusaudžiem. Sevišķi smagos un veselībai kaitīgos darbos aizliegts nodarbināt sievietes un pusaudžus, kas jaunāki par 18 g. Sievietēm grūtniecības laikā un mātēm, kas baro bērnu ar krūti, DARBA AIZSARDZĪBA PSRS (1984.gada informācija) paredz dažādas priekšrocības un atvieglojumus (↑ mātes un bērna aizsardzība). Darbā drīkst pieņemt tikai 16 g. vecumu sasniegušus pusaudžus (15 g. vecus pusaudžus izņēmuma gadījumā, saskaņojot ar arodbiedrības komiteju). Abām pusaudžu grupām noteikts saīsināts darba laiks (attiecīgi 36 vai 24 st. nedēļā) ar samaksu par pilnu darba laiku. Nepilngadīgos drīkst pieņemt darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskates. Viņus aizliegts iesaistīt virsstundu darbā un nakts maiņās. Pusaudžiem piešķir vasarā vienu kalendāra mēnesi ilgu atvaļinājumu. DAR -- normu ievērošanu uzrauga un kontrolē speciāli valsts orgāni un 112 inspekcijas (LPSR Ministru Padomes Valsts rūpniecības darbu drošības uzraudzības un kalnuzraudzības pārvalde un tās vietējās iestādes, Valsts san. inspekcija u.c), tautas deputātu padomes, to izpildu un rīcības orgāni, arodbiedrības, kā arī to darba tehniskās un darba tiesību inspekcijas. Augstāko uzraudzību par darba likumu precīzu izpildi realizē prokuratūra. Par DARBA AIZSARDZĪBA PSRS (1984.gada informācija) normu neievērošanu vainīgajām amatpersonām paredzēta atbildība — sabiedriskie ietekmēšanas līdz. (biedru tiesas, pārkāpumu izskatīšana sapulcēs, arodbiedrību komiteju sēdēs u.tml.), disciplināratbildība, administratīvā atbildība (naudas sodi), materiālā atbildība (par zaudējumiem, kas nodarīti strādājošiem veselības kaitējuma gadījumā) un pat kriminālatbildība.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru