A

 • akad. - akadēmija
 • akad. - akadēmiķis
 • anat. - anatomija
 • anat. - anatomisks
 • angl. - angļu valodā
 • apb. - apbedīts
 • apg. - apgabals
 • apm. - apmēram

Ā

 • ārstn. - ārstniecība
 • ārstn. - ārstniecisks

B

 • b-ba - biedrība
 • b. - biedrs
 • biol. - bioloģija
 • biol. - bioloģisks
 • bot. - botānika
 • bot. - botānisks

C

 • centr. - centrālais
 • cilv. - cilvēks

D

 • d. - daļa
 • dalībn. - dalībnieks
 • darb. - darbinieks
 • daudzg. - daudzgadīgs
 • dep. - deputāts
 • dermatol. - dermatoloģija
 • dermatol. - dermatoloģisks
 • dokt. - doktors
 • dz. - dzimis
 • dz. - dzimšanas
 • dzīvn. - dzīvnieks

Ē

 • ēd. k. - ēdamkarote

E

 • epidemiol. - epidemioloģija
 • epidemiol. - epidemioloģisks

F

 • farmakol. - farmakoloģija
 • farmakol. - farmakoloģisks
 • fiz. - fizisks
 • fiziol. - fizioloģija
 • fiziol. - fizioloģisks
 • fr. - franču valodā

G

 • g. - gads
 • galv. - galvenais
 • gk. - galvenokārt
 • gr. - grieķu valodā
 • gs. - gadsimts
 • gs. b. - gadsimta beigas
 • gs. sāk. - gadsimta sākums
 • gub. - guberņa

H

 • hig. - higiēna
 • hig. - higiēnisks
 • hron. - hronisks

I

 • iedz. - iedzīvotāji
 • ieros. - ierosinātājs
 • inf. - infekcija
 • inst. - institūts
 • internac. vien. - internacionālā vienība
 • it. - itāļu valodā

K

 • kand. - kandidāts
 • kat. - katedra

Ķ

 • ķīm. - ķīmija
 • ķīm. - ķīmisks
 • ķir. - ķirurģija
 • ķir. - ķirurģisks

K

 • klīn. - klīnisks
 • koresp-loc. - korespondētājloceklis

L

 • LA - Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija
 • lab. - laboratorija
 • labd. - labdabīgs
 • lat. - latīņu valodā
 • lauks. - lauksaimniecība

Ļ

 • ļaund. - ļaundabīgs

L

 • līdz. - līdzeklis
 • līdzaut. - līdzautors
 • līdzstr. - līdzstrādnieks
 • Lja - Latvija
 • LLA - Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
 • loc. - loceklis
 • LU - Latvijas universitāte
 • LVFKI - Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts
 • LVU - Latvijas Valsts universitāte

M

 • med. - medicīna
 • med. - medicīnisks
 • meh. - mahānisks
 • mēn. - mēnesis
 • mg % - miligrmprocents
 • mg-ekv. - miligramekvivalents
 • milj. - miljons
 • min-ja - ministrija
 • min. - minūte
 • mljrd. - miljards
 • MZA - Medicīnas zinātņu akadēmija

N

 • N.b. - nopelniem bagātais
 • ned. - nedēļa
 • nod. - nodaļa
 • nodib. - nodibinājis
 • nos. - nosaukums
 • nov. - novads

O

 • olbv. - olbaltumvielas

P

 • p. - pants
 • pad. - padome
 • pad. - padomju
 • pag. - pagasts
 • patol. - patoloģija
 • patol. - pataloģisks
 • pil. - pilieni
 • polikl. - poliklīnika
 • pr-js - priekšsēdētājs
 • pr-ks - priekšnieks
 • prēm. - prēmija
 • prof. - profesors
 • profes. - profesionāls
 • psih. - psihisks

R

 • rep. - republika
 • rep. - republikānisks
 • RMI - Rīgas Medicīnas institūts

S

 • san. - sanitārs
 • san. epid. - sanitāri epidemioloģisks
 • san. hig. - sanitāri higiēnisks
 • sek. - sekunde
 • sh. - shēma
 • slimn. - slimnīca
 • soc. - sociālistisks
 • sp. - sporta
 • st. - stunda
 • starpt. - starptautisks
 • stomatol. - stomatoloģija
 • stomatol. - stomatoloģisks

T

 • tab. - tabula
 • tbc - tuberkuloze
 • tējk. - tējkarote
 • tub. - tuberkulozs
 • tūkst. - tūkstotis
 • - temperatūra

U

 • univ. - universitāte

V

 • vāc. - vācu valodā
 • vad. - vadītājs
 • val. - valoda
 • ven. - venērisks
 • ves. aizs. - veselības aizsardzība
 • veterin. - veterinārija
 • veterin. - veterinārs
 • vid. - vidējais
 • vieng. - viengadīgs
 • vit. - vitamīns
 • vjl. - virs jūras līmeņa

Z

 • ZA - Zinātņu akadēmija
 • zīm. - zīmējums
 • zin. - zinātne
 • zin. - zinātnisks
 • zool. - zooloģija
 • zool. - zooloģisks
 • ZPI - zinātniskās pētniecības institūts
 • ZPL - inātniskās pētniecības laboratorija