PROFILAKSE

Skaidrojums: gr. prophylaktikos pasargājošs < prophylassein laikus veikt aizsardzības pasākumus

slimību novēršanas, iedz. veselības saglabāšanas un stiprināšanas pasākumu sistēma.

PSRS Konstitūcijā (40., 41., 42., 43. p.) PSRS Darba likumu kodeksā fiksētas PSRS pilsoņu tiesības uz darbu, atpūtu, med. palīdzību bez maksas, materiālo nodrošinājumu slimību un traumu gadījumā. PSKP rūpējas par iedz. veselību un mūža pagarināšanu. PSKP Programmā paredzēts veikt plašu pasākumu sistēmu, «lai novērstu un enerģiski samazinātu slimības, likvidētu masu infekcijas slimības un vēl vairāk pagarinātu mūža ilgumu» (Padomju Savienības Komunistiskās partijas Programma. R., 1977., 122. lpp.).

PSRS un sociālistiskajās valstīs PROFILAKSE ir galvenais veselības aizsardzības attīstības virziens. To nodrošina valsts sociālekonomiskie pasākumi (darba un sadzīves apstākļu un atpūtas uzlabošana, iedz. materiālās labklājības celšana) un specifiskie med. ( sanitārās) PROFILAKSE pasākumi, ko veic veselības aizsardzības orgāni un iestādes. PSRS veselības aizsardzības organizēšanas pasākumus, kam ir izšķiroša nozīme slimību profilaksē, nosaka «PSRS un savienoto republiku veselības aizsardzības likumdošanas pamati».

Iedzīvotāju veselības aizsardzību PSRS nodrošina sociālekonomisku un medicīniski san. pasākumu sistēma, un to realizē,
1) veicot plašus veselības nostiprināšanas un profilakses pasākumus, it īpaši rūpējoties par jaunās paaudzes veselības aizsardzību;
2) darbā un sadzīvē radot vajadzīgos san. hig. apstākļus, novēršot darba traumatisma un arodslimību cēloņus, kā arī citus faktorus, kas negatīvi ietekmē veselību;
3)veicot ārējās vides sanāciju, nodrošinot ūdenstilpju, augsnes un atmosfēras gaisa san. aizsardzību;
4)plānveidīgi attīstot veselības aizsardzības iestāžu un med. rūpniecības uzņēmumu tīklu;
5)bez maksas apmierinot iedz. vajadzības pēc jebkura veida med. palīdzības, uzlabojot med. palīdzības kvalitāti un ceļot tās kultūru, pakāpeniski paplašinot dispanserizāciju, attīstot specializēto med. palīdzību;
6)bez maksas izsniedzot vai lietošanā nododot ārstn. un diagnostikas līdzekļus stacionārajā ārstēšanā, pakāpeniski paplašinot ārstn. līdzekļu izsniegšanu bez maksas vai ar atvieglotiem noteikumiem arī cita veida med. palīdzībā;
7) paplašinot sanatoriju, profilaktoriju, atpūtas namu, pansionātu, tūristu bāzu un citu darbaļaužu ārstn. un atpūtas iestāžu tīklu;
8) veicot pilsoņu fiz. un hig. audzināšanu, sekmējot fiz. kultūras un sporta masveidību;
9) attīstot zinātni, plānveidīgi izdarot zin. pētījumus, gatavojot zinātnieku kadrus un augsti kvalificētus speciālistus veselības aizsardzībā;
10) izmantojot veselības aizsardzības iestāžu darbā zinātnes, tehnikas un medicīnas prakses sasniegumus, apgādājot šīs iestādes ar jaunāko aparatūru, attīstot iedz. uztura zinātniski hig. pamatus, sab. organizācijām un darbaļaužu kolektīviem plaši piedaloties iedz. veselības aizsardzībā.

Veselības aizsardzības orgānu un iestāžu profilaktiskā darbība ir daudzveidīga. Tā ir higiēnas normu ievērošanas kontrole rūpniecības uzņēmumos, sadzīvē; darba, gaisa, ūdenstilpju, augsnes, pārtikas produktu aizsardzības valsts san. likumu ievērošanas kontrole; kolektīvās un individuālās PROFILAKSE pasākumi ( imunizācija) un to kontrole. PROFILAKSE uzdevums ir cīņa pret tbe, ļaund. audzējiem, sirds un asinsvadu sistēmas, nervu u.c. slimībām. To nodrošina iedz. dispanserizācija un profilaktiskas apskates, kurām pakļauj bērnus, pusaudžus, grūtnieces un vairākas citas iedz. grupas. Inf. slimību apkarošanā viens no svarīgākajiem faktoriem ir profilaktiska potēšana.

Profilaksē liela nozīme ir fiz. kultūrai un sportam, darba un sadzīves higiēnai. PROFILAKSE pasākumus sekmē sanitārās izglītības darbs.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru