TRAUMATISMS

Skaidrojums: gr. traumatismos ievainošana

traumu kopums, kuras radušās zināmā laika sprīdī aptuveni vienādos apstākļos (saistītas ar kādu darbības sfēru). TRAUMATISMS ir apm. 10% no saslimšanas gadījumu kopskaita. TRAUMATISMS cēloņi var būt nepareiza darba organizācija (piem., strādnieki nav apmācīti vai instruēti), transportlīdzekļu, mašīnu un aizsargierīču defekti, kā arī drošības tehnikas, satiksmes noteikumu, sadzīves u.tml. prasību neievērošana. Izšķir TRAUMATISMS, kas saistīts ar ražošanu, un TRAUMATISMS, kas nav saistīts ar ražošanu. Ražošanas TRAUMATISMS parasti analizē pēc nozarēm. Rūpniecības TRAUMATISMS cēloņi visbiežāk ir darba drošības tehnikas noteikumu neievērošana vai nezināšana. Dažās ražošanas nozarēs sastopami tām raksturīgi traumu veidi, piem., metalurģijā un ķīm. rūpniecībā — apdegumi; celtniecībā — traumas, kuru cēlonis ir kritiens no augstuma; vieglajā rūpniecībā un mašīnbūvē — roku un acu ievainojumi. Lauksaimniecības TRAUMATISMS pēc rakstura tuvs rūpniecības TRAUMATISMS, jo parasti traumas iegūst darbā ar mašīnām. Lauks. TRAUMATISMS ir vairākas īpatnības, kas izriet no lauku darba specifikas — izteikta sezonalitāte; sastopamas traumas, kas iegūtas no dzīvniekiem; brūcēs dažkārt iekļuvusi zeme, tāpēc palielinās iespēja saslimt ar stingumkrampjiem. Tā kā darbvietas atrodas tālu cita no citas un no ārstn. iestādēm, pirmās palīdzības sniegšanā liela nozīme ir pašpalīdzībai un savstarpējai palīdzībai. Visās fermās, kā arī katrā pašgājējā mašīnā jābūt pirmās palīdzības aptieciņai. Profilakse — stingra drošības tehnikas ievērošana, individuālo aizsarglīdzekļu lietošana. PSRS savienoto republiku likumos par veselības aizsardzību noteikts, ka uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītājiem jānodrošina ražošanas telpu un darbvietu atbilstība san. hig. normām un noteikumiem. Pie TRAUMATISMS, kas nav saistīts ar ražošanu, pieder sadzīves TRAUMATISMS, ielu TRAUMATISMS, transporta TRAUMATISMS un sporta traumatisms. Sadzīves TRAUMATISMS raksturīgas traumas, kas radušās gk. mājas darbos, lietojot elektriskos aparātus u.tml.; tās ir daudzveidīgas — brūces, sasitumi, apdegumi. Traumas parasti nav smagas. Sadzīves TRAUMATISMS samazināšanā galv. nozīme ir sadzīves apstākļu uzlabošanai (dzīvokļu gazifikācija, centrālapkures iekārtošana, sadzīves pakalpojumu paplašināšana). Liela nozīme sadzīves TRAUMATISMS profilaksē ir arī aktīvai cīņai pret žūpību. Ielu TRAUMATISMS ir traumu kopums, kuras iegūst gājēji, ejot pa slidenām (apledojušām) vai nelīdzenām ietvēm. Profilakse — ietvju uzturēšana kārtībā, to nokaisīšana ar smiltīm apledojuma (atkalas) laikā, labs ielu apgaismojums. Transporta TRAUMATISMS saistīts ar transportlīdzekļu lietošanu, tā cēlonis ir gk. satiksmes noteikumu neievērošana. Transporta TRAUMATISMS saistīts ar smagām traumām, invaliditāti, lielu mirstību. Traumas var būt vienlaikus vairākās vietās, piem., reizē galvas trauma un locekļu kaulu lūzumi; krūšu un vēdera traumas u.tml. Satiksmes līdzekļa vadītājs visbiežāk gūst krūšu traumu (no trieciena pret stūres ratu). Profilakse — satiksmes noteikumu ievērošana; drošības palielināšana transportlīdzekļu konstrukcijā; polsterēti priekšējie paneļi, drošības jostas, logu stikli, kas plīstot neveido asas šķembas. īpašs TRAUMATISMS veids ir bērnu TRAUMATISMS (var būt gan ielas, gan sadzīves, gan sporta TRAUMATISMS). Galv. sadzīves traumas bērniem ir sasitumi, ievainojumi rotaļu laikā, apdedzinājumi, saspiedumi, barības vada apdegumi, elektrotraumas. Sasitumi bieži saistīti ar- bērnu nerātnībām, taču nereti to cēlonis ir pārmērīgs istabas pieblīvējums, slidena grīda u.tml.; sevišķi bīstama ir bērnu rotaļāšanās uz palodzēm, balkoniem bez pieaugušo uzraudzības. Arī lielākā daļa apdegumu bērniem rodas nepietiekamas uzraudzības dēļ (rotaļas krāsns u.c. sildierīču tuvumā). Ielas TRAUMATISMS cēloņi bērniem ir rotaļāšanās uz ielas brauktuves, satiksmes noteikumu neievērošana, pārejot ielu u.tml. Profilaksē liela nozīme ir speciālām ielu satiksmes noteikumu apgūšanas nodarbībām pirmsskolas bērnu iestādēs, skolās, pionieru organizācijās; LPSR Veselības aizsardzības ministrijas pakļautībā . darbojas komisija cīņai pret bērnu traumatismu.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru