SANITĀRIJA

Skaidrojums: lat. sanitas veselība

praktisku pasākumu kopums higiēnas prasību īstenošanai; tās mērķis ir uzlabot cilv. veselības stāvokli, novērst slimības, radīt veselīgus dzīves un darba apstākļus un līdz ar to pagarināt cilv. mūžu. PSRS san. pasākumu īstenošanas pamatā ir san. likumdošana (↑ veselības aizsardzības likumdošana).

San. prasību ieviešanu visās dzīves jomās organizē un kontrolē sanitāri epidemioloģisko staciju san. ārsti un viņu palīgi (san. feldšeri). kuri veic rūpniecības un sadzīves objektu sistemātisku sanitāro uzraudzību, izstrādā konkrētus priekšlikumus cilv. dzīves un darba apstākļu uzlabošanai, kā arī veic sanitārās izglītības darbu.

Komunālā SANITĀRIJA aptver dažādas problēmas, kas saistītas ar apdzīvoto vietu plānošanu un apbūvi; dzīvojamo un sab. ēku projektēšanu un celtniecību; ūdensapgādi un kanalizāciju; ūdens, atmosfēras gaisa un augsnes aizsardzību un attīrīšanu no piesārņojumiem; dzīvokļu, komunālo iestāžu, kultūras iestāžu, sporta būvju, kā arī ārstn. un profilakses iestāžu uzturēšanu atbilstošā san. stāvoklī.

SANITĀRIJA risina arī dažādus uztura higiēnas jautājumus, kas saistīti ar cilv. uztura režīmu un normām, pārtikas rūpniecības tehnoloģiju, pārtikas rūpniecības un sab. ēdināšanas uzņēmumu, veikalu, noliktavu, saldētavu, kā arī pārtikas produktu pārvadāšanas transportlīdzekļu san. stāvokli; tā nodarbojas arī ar uztura toksikoinfekciju profilaksi.

SANITĀRIJA aptver arī dažādus bērnu un pusaudžu higiēnas san. pasākumus, kas samazina bērnu un pusaudžu saslimstību un uzlabo viņu veselības stāvokli, kā arī pirmsskolas bērnu iestāžu, skolu, bērnu namu, ārpusskolas bērnu iestāžu (sporta skolu, pionieru nometņu u.c.) san. uzraudzību. Tajā ietilpst kontrole pār pirmsskolas vecuma bērnu un skolēnu nodarbībām un mācību slodzi, bērnu iestāžu un skolu iekārtu un apgaismojumu, rotaļlietu, bērnu apģērbu un apavu ražošanu.

Rūpniecības SANITĀRIJA ietilpst kontrole pār ražošanas apstākļu uzlabošanu, dažādām tautas saimniecības nozarēm atbilstošu san. hig. normatīvu noteikšana, kā arī arodslimību un saindēšanās profilakses pasākumi. SANITĀRIJA ir cieši saistīta ar epidemioloģiju, jo san. hig. pasākumu realizēšanai ir liela nozīme inf. slimību profilaksē.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru