— cauruļu, apakšzemes kanālu u.c. sanitārtehnisko ierīču sistēma, kas ierīkota, lai aizvadītu apdzīvoto vietu vai rūpniecības uzņēmumu šķidros atkritumus un notekūdeņus. KANALIZĀCIJA ir higiēniskākā atkritumu savākšanas un likvidēšanas sistēma, jo atkritumi tiek tūlīt savākti to rašanās vietās, aizvadīti pa caurulēm, kas ieraktas dziļi zemē, un likvidēti. Izšķir dalīto KANALIZĀCIJA sistēmu, kur sadzīves un atmosfēras ūdeņi tiek savākti un aizvadīti pa atsevišķām caurulēm, un kopējo KANALIZĀCIJA sistēmu, kur sadzīves un atmosfēras ūdeņi tiek novadīti pa vienu kanālu. Rūpniecības notekūdeņus vispirms attīra un tikai tad ievada kopējā KANALIZĀCIJA sistēmā vai arī aizvada pa atsevišķām caurulēm. Ievadīt KANALIZĀCIJA ūdeņus vaļējās ūdenstilpēs drīkst tikai tad, ja tie neietekmē ūdens pašattīrīšanās procesus, ūdens floru un faunu, kā arī tad, ja tie nesatur toksiskās vai radioaktīvās vielas cilv. veselībai kaitīgā koncentrācijā. KANALIZĀCIJA ūdeņus drīkst iepludināt tikai tādās ūdenstilpēs, kuru ūdeni neizmanto dzeršanai. Ja apdzīvotās vietas ūdenstilpe KANALIZĀCIJA ūdeņus pilnīgi attīrīt nespēj, tie jāattīra. Izšķir KANALIZĀCIJA ūdeņu dabiskās un mākslīgās attīrīšanas metodes. Pie dabiskajām KANALIZĀCIJA ūdeņu attīrīšanas metodēm pieder t.s. augsnes metode — KANALIZĀCIJA ūdeņu filtrēšana cauri augsnei. Filtrējoties tie attīrās no cietām daļiņām un mikroorganismiem, bet tajos izšķīdušos organiskos savienojumus absorbē augsne, kur notiek to mineralizācija. Lietojot augsnes metodi, ierīko speciālus aprasināšanas vai filtrācijas laukus. Aprasināšanas laukos tiek ierīkoti kvadrāti, starp kuriem 1 m attālumā cits no cita ir 0,5 m dziļi kanāli. Pa speciāliem sadalītājkanāliem KANALIZĀCIJA ūdeņi tiek ievadīti kanālos. Netīrie ūdeņi filtrējas cauri augsnei un 1,5 m dziļumā ieplūst drenāžas caurulēs, tālāk — savācējcaurulēs; pa tām attīrītie ūdeņi tiek ievadīti ūdenstilpēs. Starp kanāliem uz paaugstinājumiem sēj lauks, kultūras. Filtrācijas laukos kvadrātu vietās ir padziļinājumi, kurus ierobežo 1 m augsts valnis. Tos pilnīgi applūdina. Tad izdara pārtraukumu uz 4—8 st. un pēc tam no jauna applūdina. Netīrie ūdeņi filtrējas cauri 1,5 m biezai augsnes kārtai, tālāk tiek savākti drenāžas caurulēs un ievadīti ūdenstilpēs. Filtrācijas laukus lauks, kultūru audzēšanai neizmanto. Aprasināšanas un filtrācijas laukus ierīko 0,5—1 km attālumā no dzīvojamā rajona, ņemot vērā valdošo vēju virzienu (pa vējam).Ja dabiskās metodes nav iespējams izmantot, lieto mākslīgās attīrīšanas metodes — KANALIZĀCIJA ūdeņus attīra speciālos nostādinātajos un biooksidētājos (biol. filtri u.c.). Vispirms KANALIZĀCIJA ūdeņus izlaiž caur sietu un smilšu uztvērēju, pēc tam netīrie ūdeņi nonāk nostādinātajā, kur nogulsnējas arī sīkās atkritumu daļiņas. Par nostādinātajiem var izmantot septiktankus (īpašs baseins neliela notekūdeņu daudzuma attīrīšanai) vai divlauku nostādinātājus. Septiktankus iekārto tā, lai šķidrums tiem tecētu cauri lēnām, 2—3 diennaktis. Tajos izgulsnējas pat vissīkākie piemaisījumi; ik pēc 6—12 mēn. septiktankus tīra un dūņas kompostā. Biooksidētājos KANALIZĀCIJA ūdeņi attīrās no tajos izšķīdušajām organiskajām vielām. Nelielās apdzīvotās vietās, kur ir ūdensvads, bet nav kopējā KANALIZĀCIJA tīkla, ir t.s. mazā KANALIZĀCIJA — ierīko KANALIZĀCIJA sistēmu daļai ēku vai veselai ēku grupai (slimnīca, sab. ēkas). KANALIZĀCIJA ūdeņus var attīrīt pēc iepriekšminētajām metodēm vai arī ierīkot t.s. pazemes filtrāciju — KANALIZĀCIJA ūdeņi tiek dzidrināti speciālos septiktankos, biol. attīrīšanās notiek apakšzemes filtrācijas laukos jeb filtrakās (ja augsnē filtrācija noris labi). Ja augsnē filtrācija noris lēni, izmanto grantssmilšu filtrus.
  • Komentāri: 1 no 1
2020-09-19 14:32:12

Skolnieciņš no kojām

Diemžēl nevisiem lauciniekiem ir pieejama kanalizācija un ūdensvads. Laukos dzīvo daudz nabadzīgu ģimeņu, kam nākas kakāt sausajās tualetēs vai arī ziemā spainī. Bez kanalizācijas ir grūti, saku no savas pieredzes. Ar skaudību Skolnieciņš (Skauģu Skauģis) ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-) Skolnieciņš® Skolnieciņš™ [Vislatvijas Skaudības Dievība] #SkauģuSkauģis #nabadzība

Pievienot komentāru