Latvijas veselības aizsardzības likumdošana

Skaidrojums: Latvijas likumdošana par veselības aizsardzību un medicīnu

Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība
Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība
Aptieku darbības noteikumi
Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība
Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi
Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība
Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība
Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas un ar HIV inficētu personu un AIDS slimnieku ārstēšanas organizatoriskā kārtība
Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība
Grūtniecības pārtraukšanas organizatoriskā kārtība
Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm
Higiēnas prasības dienesta viesnīcām
Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība
Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā
Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām
Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude
Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība
Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība
Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu
Noteikumi par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām
Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē
Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem
Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību
Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām
Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām
Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm
Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem
Noteikumi par medicīnas pakalpojumiem un ar medicīnu saistītiem pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu medicīnas pakalpojumu sniegšanu, kurus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli
Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām
Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem
Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu
Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas noteikumi
Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi
Vakcinācijas noteikumi
Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums
Veselības ministrijas nolikums
Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība
Zāļu reģistrēšanas kārtība
Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās
Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru