MĀTES UN BĒRNA AIZSARDZĪBA PSRS (1984.gada informācija)


valsts un sab. pasākumu sistēma, kas nodrošina jaunās paaudzes veselības aizsardzību, bērnu vispusīgu fiz. un garīgo attīstību, mātes veselības un darba aizsardzību. MĀTES UN BĒRNA AIZSARDZĪBA PSRS (1984.gada informācija) dod sievietēm reālu iespēju apvienot bērnu audzināšanu un kopšanu ar ražošanas darbu un piedalīšanos sabiedriski politiskajā dzīvē. MĀTES UN BĒRNA AIZSARDZĪBA PSRS (1984.gada informācija) garantē PSRS Konstitūcija un savienoto republiku konstitūcijas, PSRS un savienoto republiku veselības aizsardzības, kā arī darba likumdošanas pamati, likumi par veselības aizsardzību, likumi un Ministru Padomes lēmumi par grūtnieces un mātes darba aizsardzību, par mātes un bērna sociāli tiesisko aizsardzību. Grūtnieces un sievietes, kam ir bērni līdz 1 g. vecumam, aizliegts nodarbināt nakts maiņās un virsstundu darbā. Pēc ārsta ieteikuma viņas jāiekārto vieglākā darbā, saglabājot iepriekšējo vid. izpeļņu. Sievietes, kurām ir bērni 1—8 g. vecumā, nedrīkst sūtīt komandējumā un nodarbināt virsstundu darbā, ja viņas tam nepiekrīt. grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu strādājošām sievietēm piešķir neatkarīgi no darba stāža, un šis laiks tiek ieskaitīts vispārējā, nepārtrauktajā un speciālajā darba stāžā. Pēc mātes vēlēšanās kārtējais atvaļinājums tiek piešķirts pirms vai pēc dzemdībām, turklāt pilnā apmērā, neņemot vērā attiecīgajā organizācijā nostrādāto laiku. grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma ilgums parasti ir 112 dienas (56 dienas pirms dzemdībām un 56 dienas pēc tām, pēc patol. dzemdībām un divu vai vairāku bērnu dzemdēšanas — 70 dienu). Strādniecēm, kalpotājām, arī tām, kas nav arodbiedrības biedres, un kolhozniecēm izmaksa grūtniecības un dzemdību pabalstu pilnas izpeļņas apmērā neatkarīgi no darba stāža. Strādājošām mātēm, kuru darba stāžs nav mazāks par vienu gadu, kā arī sievietēm, kas sakarā ar mācībām pārtraukušas darbu ražošanā, tiek ._ piešķirts daļēji apmaksāts atvaļinājums bērna kopšanai, līdz tas sasniedzis 1 g. vecumu, kā arī papildu atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas bērna kopšanai, līdz tas sasniedzis 1 /2 g- vecumu. Arī šos atvaļinājumus ieskaita vispārējā, nepārtrauktajā un speciālajā darba stāžā. Strādājošai mātei, kas baro bērnu ar krūti, ik pēc 3—3 /2 st. darba jāiekārto pusstundas pārtraukums bērna barošanai (darba alga netiek samazināta). Arī māte, kas nebaro bērnu ar krūti, drīkst izmantot šādu pārtraukumu, līdz bērns kļūst 9 mēn. vecs. Slima bērna kopšanai, ja bērns nav sasniedzis 2 g. vecumu, mātei izsniedz darba nespējas lapu neatkarīgi no tā, vai ir cits ģimenes loceklis, kas varētu kopt slimo bērnu. Ja māte nevar kopt slimo bērnu, darba nespējas lapu var izdot citam ģimenes loceklim. Slima bērna kopšanai, ja bērns nav sasniedzis 14 g. vecumu, mātei izsniedz darba nespējas lapu un izmaksā pabalstu par laiku no 3 līdz 6 dienām, bet vientuļām mātēm, atraitnēm un šķirtenēm, ja bērns nav sasniedzis 7 g. vecumu, — līdz 10 dienām. Mātei piešķir vienreizēju un ikmēneša pabalstu. Vienreizēju pabalstu saņem māte pēc katra bērna piedzimšanas. Ikmēneša pabalstu piešķir, kad ceturtais un katrs nākamais bērns sasniedzis 1 g. vecumu, un maksā, līdz bērns sasniedzis 5 g. vecumu. Vientuļās mātes saņem ikmēneša pabalstu, līdz bērns sasniedzis 16 g. vecumu (mācību iestāžu audzēkņi, kas nesaņem stipendiju, — 18 g. vecumu). Daudzbērnu mātes un sievietes, kurām ir grūti materiālie apstākļi, saņem bezmaksas uzturu bērna barošanai tā 1. mūža gadā. Mātes, kas dzemdējušas un izaudzinājušas 10 bērnus, apbalvo ar ordeni «Māte Varone», mātes, kas izaudzinājušas 9 bērnus, — ar ordeni «Mātes Slava», 6 bērnu mātes apbalvo ar I pakāpes «Mātes medaļu», 5 bērnu mātes — ar II pakāpes «Mātes medaļu». Sociālistiskajās valstīs visiem bērniem ir vienādas tiesības; tās neietekmē tautība, rase, dzimšanas vieta, materiālais stāvoklis, bērnus nedala ārlaulībā un laulībā dzimušajos Darba likumdošana aizliedz sievietes un pusaudžus, kas jaunāki par 18 g., nodarbināt sevišķi smagos un veselībai kaitīgos darbos. Darbā drīkst pieņemt 16 g. vecumu sasniegušus jauniešus (15— 16 g. vecus izņēmuma kārtā — pēc viņu veselības pārbaudes, ar arodbiedrības vietējās komitejas atļauju). Jauniešiem līdz 18 g. vecumam noteikta 6 st. darba diena, bet 15—16 g. vecumā — 4 st. (ar samaksu par pilnu darba dienu), viņus aizliegts nodarbināt arī virsstundu darbā un nakts maiņās. Mātes un bērna aizsardzību nodrošina daudzas veselības aizsardzības iestādes (sieviešu konsultācijas, dzemdību nami un dzemdību nodaļas, bērnu poliklīnikas, bērnu slimnīcas un slimnīcu bērnu nodaļas, piena virtuves, bērnu sanatorijas). Bērnu veselības aizsardzību sekmē mazbērnu novietnes, bērnudārzi, internātskolas, pagarinātās dienas skolas un grupas, pionieru nometnes. MĀTES UN BĒRNA AIZSARDZĪBA PSRS (1984.gada informācija) problēmas risina vairāki zin. pētniecības institūti. MĀTES UN BĒRNA AIZSARDZĪBA PSRS (1984.gada informācija) devusi iespēju samazināt nedzīvu bērnu dzimstību un bērnu agrīnu mirstību.
  • Komentāri: 2 no 2
2017-12-20 13:21:57

Atbilde sh

Kāda gan te propoganda. PSRS jau sen vairs nav!
Bet varētu būt interesanti salīdzināt pret šodienu.

2017-12-20 11:31:48

sh

Kāds sakars? Kādēļ ir jāliek šādi PSRS propogandas raksti, kas šobrīd absolūti nav aktuāli?

Pievienot komentāru