VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS LIKUMDOŠANA (1984.gada informācija)


valsts likumi un lēmumi par veselības aizsardzību. PSRS un savienoto republiku veselības aizsardzības likumdošanas pamatos, kā arī savienoto republiku likumos par veselības aizsardzību fiksēti iedz-u med. apkalpošanas principi un formas: visiem pieejama kvalificēta bezmaksas med. palīdzība, pad. veselības aizsardzības profilaktiskā ievirze, mātes un bērna veselības aizsardzības pasākumu sistēma, darba un sadzīves san. hig. normatīvu ievērošana (to reglamentē san. likumdošana), cīņa pret inf. slimībām u.c. veselības aizsardzības pasākumi. VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS LIKUMDOŠANA (1984.gada informācija) paredz, ka gādāt par iedz. veselības aizsardzību ir visu valsts orgānu, uzņēmumu, iestāžu un sab. organizāciju pienākums. Bez tam likums prasa, lai katrs pilsonis saudzētu savu Un citu sabiedrības locekļu veselību. Svarīga nozīme veselības aizsardzības likumdošanā ir PSRS un savienoto republiku augstāko padomju lēmumiem, ekonomiskās un sociālās attīstības valsts plāniem, likumdošanas aktiem par apdzīvoto vietu plānošanu un labiekārtošanu, par celtniecības hig. prasībām, darba aizsardzību u.c veselības aizsardzības likumdošanā ietilpst arī valsts standarti, kuros fiksēti dažādu tautas saimniecības nozaru (celtniecības, komunālās saimniecības, pārtikas produktu ražošanas) hig. normatīvi. San. epid. dienesta izstrādātie normatīvi aizsargā atmosfēras gaisu, augsni un ūdenstilpes no piesārņošanas, reglamentē ūdensapgādi, kanalizāciju, ventilāciju, apgaismojumu, apkuri, kā arī norāda san. prasības, kas jāievēro, projektējot dzīvojamās un sab. ēkas. VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS LIKUMDOŠANA (1984.gada informācija) reglamentē arī medicīnas kadru darbību, to tiesības un pienākumus, izvirza konkrētas ētiskas prasības.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru