— pasākumu sistēma cilv. veselības nostiprināšanai un vispusīgai fiz. attīstībai.

Fiziskā audzināšana ir fiz. kultūras pamats un komunistiskās audzināšanas sastāvdaļa. Ciešā vienībā ar tikumisko, estētisko, intelektuālo audzināšanu un politehnisko apmācību tā risina vienu no galvenajiem PSKP Programmas uzdevumiem — audzināt jaunu cilv., kas apvienotu sevī garīgu bagātību, morālisku skaidrību un fiz. pilnību.

Galvenais Fiziskā audzināšana mērķis ir izaudzināt veselus, dzīvespriecīgus, vispusīgi un harmoniski attīstītus, aktīvus komunisma cēlājus, gatavus augstražīgam darbam un Dzimtenes aizsardzībai. Fiziskā audzināšana uzdevumi: veselības nostiprināšana, organisma norūdīšana, fiz. īpašību (spēka, ātruma, izturības, veiklības, lokanības) attīstīšana, kustību prasmju un iemaņu izkopšana, sp. meistarības celšana, hig. zināšanu un iemaņu apgūšana, morālo īpašību (uzņēmības, neatlaidības, vīrišķības, drosmes, iniciatīvas, atjautības, gribasspēka, pienākuma apziņas, organizētības, disciplinētības, godīguma, izpalīdzības, biedriskuma, draudzības u.c.) attīstīšana, aktīvas atpūtas organizēšana, lielu darbaspēju un ilga mūža nodrošināšana.

Padomju Fiziskā audzināšana sistēmas pamats ir gda komplekss. galvenie Fiziskā audzināšana līdz. ir vingrošana, sporta spēles (arī kustību rotaļas), tūrisms, sports. Tie ir ļoti dažādi pēc formas, satura un ietekmes uz organismu. Fiziskā audzināšana līdzekļi ir arī norūdīšanās, hig. režīms (personiskā higiēna). dažādi fiz. darba veidi. Fiz. vingrinājumu pozitīvā ietekme uz cilv. organismu atkarīga no apmācīšanas metodiskā pareizuma un mērķtiecīguma. Fiz. audzināšanā svarīgi ievērot apmācāmo individuālās īpatnības — vecumu, dzimumu, veselības stāvokli, sagatavotību (fiziskās audzināšanas grupas), kā arī ārējās vides faktorus — laikapstākļus, nodarbību vietas san. hig. stāvokli, rīku un inventāra piemērotību. Visiem, kas nodarbojas ar fiz, kultūru, ir obligāta medicīniskā kontrole. galvenā Fiziskā audzināšana nodarbību forma ir Fiziskā audzināšana stunda. Bez tam izmanto higiēnisko vingrošanu, darba vingrošanu, pastaigas, tūrisma pārgājienus, sacensības, nodarbības veselības grupās, koriģējošo vingrošanu u.c. Fiziskā audzināšana vada speciālisti ar augstāko un vid. speciālo fiz. kultūras izglītību. Daudzus pasākumus organizē un vada sab. kārtā (sab. instruktori un treneri, sp. tiesneši, fiz. kultūras kolektīvu un sp. klubu padomes, sekciju biroji u.c.). Fiziskā audzināšana tiek veikts plašs zin. pētniecības darbs. Padomju Fiziskā audzināšana sistēmā atbilstoši dažāda vecuma anat., fiziol. un psihol. īpatnībām ir vairāki posmi.

Fiziskā audzināšana jāsāk zīdaiņa vecumā. mazbērnu novietnēs, bērnudārzos, pirmsskolas vecuma bērnu namos galvenie Fiziskā audzināšana uzdevumi ir sargāt un nostiprināt bērnu veselību, likt pamatus vispusīgai fiz. attīstībai, norūdīt organismu, izveidot pareizu stāju, ieaudzināt personiskās un sab. higiēnas, kā arī kustību iemaņas un attīstīt bērna vecumam atbilstošas fiz. īpašības. galv. līdzekļi ir vispārattīstošie vingrojumi atsevišķām muskuļu grupām, vingrojumi ar priekšmetiem (karodziņiem, bumbiņām, lecamauklām), vingrojumi speciālās ierīcēs (tiltiņi, kāpnes, uzkalniņi, sētiņas, smilšu kastes), soļošana, skriešana, lēkšana, mešana, rāpšanās, līdzsvara vingrojumi, slēpošana, slidošana, vizināšanās ar ragaviņām, peldēšana, koriģējošie vingrojumi stājas labošanai, kustību rotaļas. Fiziskā audzināšana nodarbības vada audzinātājs ciešā kontaktā ar ārstu un medicīnas māsu saskaņā ar audzināšanas programmu bērnudārziem. Vispārizglītojošajās un profesionāli tehniskajās skolās, kā arī vid. speciālajās mācību iestādēs Fiziskā audzināšana ir mācību un audzināšanas darba neatņemama sastāvdaļa un tiek īstenota pēc vienveida Fiziskā audzināšana programmām. galv. uzdevumi: veselības nostiprināšana, vispusīga harmoniska fiz. attīstība, kustību iemaņu iegūšana, fiz. un morālo īpašību, kā arī estētisko jūtu veidošana, profesionāli lietišķā fiz. sagatavošana (vid. speciālajās mācību iestādēs un profesionāli tehniskajās skolās).

LPSR vispārizglītojošajās skolās Fiziskā audzināšana paredzētas 2 obligātas mācību stundas nedēļā. Dažās skolās obligāto stundu skaits palielināts, un skolēni specializējas noteiktā sp. veidā; izveidotas koriģējošās vingrošanas un speciālas med. grupas skolēnu stājas u.c. defektu labošanai. Bez tam skolās noorganizēti arī fiz. kultūras pasākumi mācību dienas režīmā: hig. vingrošana internātskolās, pirmsmācību vingrošana, fizkultūras minūtes vispārizglītojošo priekšmetu stundās, organizētie starpbrīži, fizkultūras pauzes profes. apmācības nodarbību laikā. Šo nodarbību uzdevums ir atvirzīt garīgā noguruma iestāšanās brīdi, mainīt ķermeņa stāvokli, aktivizēt asinsrites, elpošanas u.c. iekšējo orgānu darbību.

Plaši izvērsts ārpusstundu un ārpusskolas darbs fiz. kultūras kolektīvu vai sp. klubu sekcijās, bērnu un jaunatnes sp. skolās, kultūras un atpūtas parkos, stadionu un peldētavu bērnu sektoros, slēpju bāzēs. Populāri ir tādi masu pasākumi kā spartakiādes, sp. sacensības un svētki, GDA normu kārtošana, kross, pionieru un oktobrēnu spēles, skates, konkursi, salidojumi, sp. nometnes, pionieru nometnes, telšu pilsētiņas, ekskursijas, pārgājieni u.tml. Augstākajās mācību iestādēs Fiziskā audzināšana ir obligāts mācību priekšmets. Saskaņā ar studentu veselības stāvokli un fiz. sagatavotību praktiskās nodarbības fiz. audzināšanā organizē sportiskās pilnveidošanās nodaļā (atsevišķos sp. veidos), sagatavošanas nodaļā (vispārējai fiz. sagatavošanai) un speciālajā nodaļā (studentiem ar novirzēm veselības stāvoklī).

veselības veicināšanas un fiz. kultūras darbā ietilpst hig. vingrošana kopmītnēs, tūrisms, veselības veicināšanas un sp. nometnes, GDA normu kārtošanas sacensības, spartakiādes, studentu sp. spēles u.c. Augstskolās organizē arī profesionāli lietišķo fiz. sagatavošanu saskaņā ar nākamās specialitātes profilu. Fiziskā audzināšana augstskolās vada Fiziskā audzināšana katedra kopā ar sp. klubu.

Fiziskā audzināšana jāveic arī ģimenē. Vecākiem jāorganizē hig. vingrošana, dažādas rotaļas, pastaigas, ekskursijas, jāseko bērnu dienas režīmam, hig. noteikumu izpildei un pareizai stājai. skolas vecuma bērniem jāpalīdz iegādāties attiecīgo literatūru, sp. inventāru (vingrošanas nūjas, lecamauklas, bumbas, slēpes, slidas, ragaviņas, attiecīgo sp. tērpu u.c.). Jāieaudzina bērnos paradums regulāri izdarīt fiz. vingrinājumus un tos izmantot aktīvās atpūtas organizēšanai. Vecākiem jāuztur ciešs kontakts ar Fiziskā audzināšana skolotāju un skolas ārstu.

PSRS plaši izvērsta pilsētu un lauku jaunatnes, vidējās un vecākās paaudzes darbaļaužu Fiziskā audzināšana uzņēmumos un iestādēs, kolhozos un pad. saimniecībās. Pieaugušo iedzīvotāju fiz. audzināšanā ir šādi virzieni: sadzīves higiēniskais, veselību veicinošais rekreatīvais, vispārattīstošais, sportiskais, profesionāli lietišķais, veselību veicinošais rehabilitatīvais. Nodarbības vada treneri, darba vingrošanas metodiķi un sab. instruktori. Fiziskā audzināšana organizē arī veselības aizsardzības iestādēs (slimnīcās, poliklīnikās, sanatorijās, atpūtas namos, ārstn. fizkultūras dispanseros, kūrortos). Nodarbības notiek ārstu uzraudzībā cieša saskaņā ar katra slimnieka slimības diagnozi, organisma funkcionālajām spējām; tās vada ārstn. fizkultūras metodiķi un sab. instruktori.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru