MEDICĪNAS UN SANITĀRĀ DAĻA


ārstn. un profilakses iestāžu komplekss PSRS lielos rūpniecības uzņēmumos strādnieku un kalpotāju med. apkalpošanai. Medicīnas un sanitāro daļu organizē uzņēmumos, kuros nodarbināti vairāk nekā 4000 strādnieku un kalpotāju, bet atsevišķu nozaru uzņēmumos (piem., ķīm. rūpniecībā) arī ar 2000 strādniekiem un kalpotājiem. Tajā ietilpst poliklīnika, ārsta vai feldšera medicīnas punkti, sanatorija profilaktorijs, bērnu iestādes, sevišķi lielos uzņēmumos — arī slimnīca. MEDICĪNAS UN SANITĀRĀ DAĻA organizē strādājošo apkalpošanu pēc ceha iecirkņa principa (↑ ārsta iecirknis). MEDICĪNAS UN SANITĀRĀ DAĻA var būt atklāta un slēgta tipa. Slēgta tipa MEDICĪNAS UN SANITĀRĀ DAĻA apkalpo tikai sava uzņēmuma strādniekus un kalpotājus, atklāta tipa — arī viņu ģimenes locekļus un, ja tuvumā nav citas medicīnas iestādes, — arī visus apkārtējos iedz-us. MEDICĪNAS UN SANITĀRĀ DAĻA galv. uzdevumi ir nodrošināt slimnieku kvalificētu ārstēšanu, izstrādāt un veikt pasākumus, lai uzlabotu darba un sadzīves apstākļus, samazinātu vispārējo un profes. saslimstību un traumatismu. MEDICĪNAS UN SANITĀRĀ DAĻA dispanserizē grūtnieces, pusaudžus, cilvēkus, kas slimo ar hron. slimībām (↑ dispanserizācija). kā arī atsevišķas strādnieku grupas, kas strādā veselībai kaitīgos apstākļos, un invalīdus. • MEDICĪNAS UN SANITĀRĀ DAĻA izlemj jautājumus par diētisko ēdināšanu un slimnieku nosūtīšanu uz sanatorijām un kūrortiem, sanatorijām profilaktorijiem, atpūtas namiem. Kopā ar san. epid. staciju tā kontrolē san. hig. normu ievērošanu uzņēmumā un izdara pretepidēmiskus pasākumus (inf, slimnieku savlaicīga atrašana, ar inf. slimniekiem saskarē bijušo personu med. novērošana, profilaktiskā potēšana u.c.). MEDICĪNAS UN SANITĀRĀ DAĻA veic arī uzņēmumā strādājošo darba ekspertīzi; piedalās kolektīvā līguma un kompleksā darba apstākļu uzlabošanas plāna sastādīšanā, kā arī tā izpildes kontrolē; organizē un vada uzņēmuma san. aktīva darbību; veic san. izglītības darbu strādājošo vidū.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru