APDZĪVOTO VIETU PLĀNOJUMS


1984.gada informācija PSRS notiek plaša jaunu pilsētu celtniecība, lauku un citu apdzīvoto vietu apbūve, kā arī pilsētu un ciematu rekonstrukcija. Apdzīvoto vietu plānojumā ņem vērā šo vietu politisko, saimniecisko, kulturālo, sadzīves, estētisko un hig. nozīmi, nepieciešamību apvienot san. hig. noteikumus ar arhitektūras, celtniecības un ekonomikas prasībām. APDZĪVOTO VIETU PLĀNOJUMS pamatjautājumi ir pareiza teritorijas izvēle, teritorijas funkcionālais iedalījums, rūpniecības uzņēmumu, svarīgāko kultūras, sadzīves u.c. objektu, transportceļu u.c. labiekārtojumu izvietojums, optimālā apdzīvotības blīvuma ievērošana, apdzīvotās vietas labiekārtošana — ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, apdzīvotās vietas apzaļumošana u.c.

Izvēloties teritoriju apdzīvotai vietai, jāņem vērā vietas reljefs, klimata apstākļi, augsne, atklātu ūdenstilpju tuvums, apstādījumu masīvi u.c. faktori. Reljefs vēlams līdzens, ar nelielu slīpumu, kas veicinātu atmosfēras ūdeņu notecēšanu. Pareizi jāizmanto meteoroloģiskie faktori (saules radiācija, gaisa un mitrums, vēja virziens un gaisa kustības ātrums, nokrišņi utt.) un jāparedz pasākumi, kas mazinātu nelabvēlīgo faktoru iedarbību. augsnei jābūt sausai, nepiesārņotai ar organiskiem atkritumiem un ķīm. vielām; gruntsūdeņiem jāatrodas pietiekami dziļi. Nepieciešams arī ūdens avots centralizētai ūdensapgādei. Vēlams, lai tuvumā būtu arī vaļēja ūdenstilpe un apstādījumu vai zālāju masīvi. Plānojot pilsētu, tai paredzēto teritoriju iedala dzīvojamā rajonā, rūpniecības rajonā, transporta un noliktavu rajonā un piepilsētas rajonā. Dzīvojamam rajonam jāieplāno visizdevīgākā, visveselīgākā teritorijas daļa. Arī laukos rūpniecības rajonu (rūpniecības uzņēmumu) vai kolhozu saimniecības ēkas, remontdarbnīcas, lopu fermas izvieto tā, lai dzīvojamais rajons atrastos valdošā vēja pusē. Starp abiem rajoniem jābūt apstādījumiem. Pilsētas dzīvojamo rajonu sadala kvartālos, ko ierobežo transportceļi. Mūsdienās pilsētu plānošanā plaši izmanto jaunu dzīvojamā rajona plānošanas veidu — mikrorajonu apbūves principu, kas dod iespēju lietderīgāk izvietot dzīvojamās ēkas, attālināt tās no lielajiem transportceļiem.
Piepilsētas rajons ir teritorija, kas tieši robežojas ar pilsētu. Šādam rajonam ir ne tikai saimnieciska nozīme; tas uzlabo pilsētas mikroklimatu, kā arī noder par ērtu, veselīgu un skaistu atpūtas vietu. Piepilsētas rajonā ir svarīgi izveidot mežu un parku aizsargjoslu.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru