medicīnas zināšanu propaganda un hig. iemaņu ieaudzināšana iedz-os, lai sekmētu viņu veselības saglabāšanos un nostiprināšanos, kā arī profilakses un ārstn. pasākumus; veselības aizsardzības un medicīnas zinātnes nozare. SANITĀRĀ IZGLĪTĪBA darbu veic PSRS medicīnas darbinieki, pedagogi u.c. specialitāšu pārstāvji. Viens no SANITĀRĀ IZGLĪTĪBA galv. uzdevumiem ir propagandēt materiālistisko pasaules uzskatu, pad. medicīnas panākumus, veselības aizsardzības sasniegumus. Liela nozīme SANITĀRĀ IZGLĪTĪBA ir komunistiskās morāles propagandā, pad. ģimeņu veidošanā, dzimumhigiēnas audzināšanā, kā arī cīņā pret pūšļošanu, žūpību, smēķēšanu. Hig. audzināšanu realizē kā kopīgās audzināšanas un izglītības sistēmas daļu; to veic ģimene, pirmsskolas bērnu iestādes un skolas. Skolu programmās ietverti veselības aizsardzības jautājumi, personiskās higiēnas pamati, nepieciešamās medicīnas un higiēnas zināšanas. SANITĀRĀ IZGLĪTĪBA pasākumi tiek plānoti darbavietās. SANITĀRĀ IZGLĪTĪBA ir viens no aģitācijas un propagandas veidiem, tāpēc tajā tiek izmantotas visas šā darba formas un metodes. Populārākā ir medicīnas zināšanu mutvārdu propaganda (lekcijas, pārrunas, radioraidījumi u.tml.). Tiek izdotas brošūras, grāmatas, vienlapes, plakāti, lozungi. Liela nozīme SANITĀRĀ IZGLĪTĪBA ir žurnāliem (LPSR, piem., žurnāls «Veselība»), kā arī muzejiem (LPSR — P. Strādina Medicīnas vēstures muzejs). Uzskatāmā aģitācija ietver fotoizstādes, modeļus, maketus, diapozitīvus, diagrammas, preparātus, medicīnas aparatūras demonstrāciju. Plaši tiek izmantots kino un televīzija. SANITĀRĀ IZGLĪTĪBA darba forma ir arī veselības tautas universitāte. Organizatoriski metodisko darbu SANITĀRĀ IZGLĪTĪBA vada speciāli metodiskie kabineti. SANITĀRĀ IZGLĪTĪBA darbu koordinē republiku SANITĀRĀ IZGLĪTĪBA nami, Vissavienības SANITĀRĀ IZGLĪTĪBA zin. pētniecības institūts. Rajonos un pilsētās SANITĀRĀ IZGLĪTĪBA darbu organizē san. epid. stacijas. Ikviena pad. pilsoņa pienākums ir saudzēt savu veselību; tas ir ne vien personisks, bet arī sab. pienākums. Katram cilv. jāpaaugstina sava san. kultūra, jāpiedalās cīņā pret slimībām, kā arī darba un sadzīves apstākļu uzlabošanā. SANITĀRĀ IZGLĪTĪBA sniedz nepieciešamās zināšanas šajos jautājumos.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru