starojums, kas mijiedarbībā ar vielu izraisa tās jonizāciju. Pie JONIZĒJOŠAIS STAROJUMS pieder radioaktīvo vielu starojums (↑ radioaktivitāte). starojums, kas rodas kodoltermiskajās reakcijās (7 starojums, a daļiņas, p daļiņas, protonu, neitronu, atomu kodolu u.c. daļiņu plūsma), kosmiskais starojums, rentgenstarojums un nosacīti arī ultravioletais starojums. Lai notiktu jonizācija, elektromagnētiskā viļņa vai daļiņu enerģijai jāpārsniedz enerģija, kas saista elektronus atomos un molekulās. Vismazākā jonizētspēja piemīt ultravioletajam starojumam. Attālums, ko JONIZĒJOŠAIS STAROJUMS noiet vidē, raksturo JONIZĒJOŠAIS STAROJUMS caurspiešanas spēju. JONIZĒJOŠAIS STAROJUMS ar mazu enerģiju ir maza caurspiešanas spēja, starojumam ar lielu enerģiju ir liela caurspiešanas spēja. JONIZĒJOŠAIS STAROJUMS un vielas mijiedarbības mehānisms atkarīgs no JONIZĒJOŠAIS STAROJUMS dabas. JONIZĒJOŠAIS STAROJUMS ar elektromagnētisko viļņu dabu (rentgenstarojums, 7 starojums), iedams cauri videi, savu enerģiju atdod vielas atomiem un molekulām, veidojot t.s. sekundāros ātros elektronus vai arī jonu pāri, kas savukārt jonizē vidi. Starojumu ar mazu enerģiju sauc par mīkstu starojumu, bet starojumu ar lielu caurspiešanas spēju — par cietu starojumu. Lai JONIZĒJOŠAIS STAROJUMS būtu viendabīgāks, lieto filtrus. 235 Liela caurspiešanas spēja ir radioaktīvo. vielu 7 starojumam. Sevišķi lielas enerģijas 7 starojumu iegūst betatronos. Visu veidu JONIZĒJOŠAIS STAROJUMS, kura fizikālā būtība ir ātru elektriski lādētu daļiņu (elektronu, protonu, atomu kodolu) plūsma, iedams caur vielu, zaudē savu enerģiju, jonizējot un ierosinot atomus un molekulas. Jonizācijas blīvums, t.i., jonu pāru skaits uz ceļa garuma vienību, atkarīgs no daļiņas lādiņa un ātruma, ar kādu tā pārvietojas vidē. Piem., ja enerģija ir vienāda, protonam ir mazāks ātrums (jo tam ir lielāka masa) nekā elektronam, tāpēc protons rada daudz lielāku jonizācijas blīvumu nekā elektrons. Vislielākais jonizācijas blīvums ir daļiņas ceļa beigās. Šo lādēto daļiņu īpašību izmanto staru terapijā, lai sasniegtu vislielāko ārstn. efektu patol. perēklī. Daļiņu caurspiešanas spēja atkarīga no enerģijas, bet, ja enerģija ir vienāda, lielāka caurspiešanas spēja ir tām daļiņām, kurām mazāks jonizācijas blīvums, piem., p daļiņu noieto ceļu gaisā mērī metros, a daļiņu — centimetros. Blīvākā vidē daļiņu noietā ceļa garums samazinās, piem., audos a daļiņas iespiežas 0,02—0,06 mm dziļumā, ķ daļiņas — 10—15 mm. Ūdenī a daļiņas saduras ar katru trešo molekulu, (5 daļiņas — ar katru tūkstošo. Neitroni savu enerģiju atdod atomu kodoliem; tā kā neitroniem nav elektriskā lādiņa, tiem piemīt liela caurspiešanas spēja. Lādētās daļiņas un neitroni vielu ne tikai jonizē, bet tās atomos var izraisīt arī kodolreakcijas, kurās rodas nestabili jeb radioaktīvi izotopi. Tāpēc paraugi un biol. objekti, kas apstaroti ar korpuskulāro starojumu, ir radioaktīvi līdz tam laikam, kamēr sabrūk radioaktīvie kodoli. JONIZĒJOŠAIS STAROJUMS izmanto ārstn-ā un diagnostikā. JONIZĒJOŠAIS STAROJUMS iedarbības mehānismu un caurspiešanas spēju ņem vērā, organizējot aizsardzību pret starojumu.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru