FIZISK耂 蜳A形BAS

Koment鈘i
cilv. sp鏹as izdar顃 dadas kust頱as (pacelt smagumu, noskriet noteiktu distanci, p鈘var鐃 痦鐁sli). Kust頱u izpilde saist顃a ar vienas vai otras FIZISK耂 蜳A形BAS att顂t铕anu. Iz痦ir 疴das galven鈙 FIZISK耂 蜳A形BAS : sp鏺u, 鈚rumu, iztur頱u, veikl頱u, lokan頱u. FIZISK耂 蜳A形BAS att顂t頱as l頼eni nosaka noteiktas balsta un kust頱u apar鈚a, k ar p鈘鏹o cilv. organisma sist鏼u morfolo靑sk鈙, funkcion鈒鈙 un bio眍misk鈙 頿atn頱as. Augsts FIZISK耂 蜳A形BAS att顂t頱as l頼enis liecina par labu vesel頱u un fiz. att顂t頱u. FIZISK耂 蜳A形BAS att顂t頱u sekm regul鈘as fiz. kult鹯as un sp. nodarb頱as. Sp鏺s cilv鏺a sp鏹a pan鈑t maksim鈒u musku飖 sasprindzin鈐umu 鈘鏹鈙 pretest頱as p鈘var琊anai. Musku颽 maksim鈒 sp鏺a lielums atkar頶s no musku颽 fiziol. 痦鐁sgriezuma, sa顂in鈓o 痦iedru daudzuma, no CNS uz muskuli ejo餺 impulsu bie⺷ma, no 眍m. procesu 鈚ruma musku颽udos. Galvenie sp鏺a vingrin鈐umi: smaguma cel餫na (hanteles, svarstienis, svarbumbas, pildbumbas u.c.), pievilk餫n鈙, spie餫na balst, r鈖餫n鈙 pa virvi, pietupieni, vingrojumi ar partnera pretest頱u u.c. Izdarot sp鏺a vingrin鈐umus, nedr頺st aiztur鐃 elpu. Sp鏺a noteik餫nai lieto dinamometru. 聇rums cilv鏺a sp鏹a izdar顃 kust頱as minim鈒 laik. Kust頱u 鈚rumu nosaka CNS funkcion鈒ais st鈜oklis un attiec頶o kust頱u tren鐃頱a, musku飋s noriso疴s vielu un ener靑jas mai騛s reakciju 鈚rums, k ar musku飖 strukt鹯a. Galvenie 鈚ruma vingrin鈐umi: 100 m skr鏹iens, sp. sp鏻es, kust頱u rota颽s, l鏲ieni,_ me餫na, 痦鐁痫u p鈘var琊ana. 聇ruma att顂t铕anai j鈔otiek optim鈒 CNS st鈜okl (kad cilv. labi j鹴as, nav noguris). Iztur頱a cilv鏺a sp鏹as ilgsto餴 izpild顃 k鈊u darb頱u, nesamazinoties t鈙 efektivit鈚ei; sp鏹a pretoties nogurumam. Iz痦ir visp鈘頶o, speci鈒o, 鈚ruma un sp鏺a iztur頱u. Iztur頱u nosaka augst鈑鈙 nervu darb頱as tips un nor鈊頹ums, asinsrites un elpo餫nas sist鏼as darbasp鏹as, sp. tehnikas apganas pak鈖e, 168 gribassp鏺s. Iztur頱u att顂ta ar ilgsto饀 skrie餫nu, rite騜rauk餫nu, peld琊anu, air琊anu, sp. sp鏻鏼 vai izraudz顃o sp. veidu, izpildot jebkuru darb頱u pat nogurum. J鈖iev鐁 uzman頱a pareizai elpo餫nai. Veikl頱a cilv鏺a sp鏹a 鈚ri apg鹴 jaunas kust頱as, 鈚ri p鈘k鈘tot t鈙, tikko main鈙 鈘鏹ie apst鈑飅. Veikl頱u nosaka CNS nosac頹uma refleksu kr鈐ums, plastiskums un koordin鈉ijas sp鏹as, visu analizatoru, sevi痦i kust頱u analizatora funkcion鈒ais st鈜oklis. Veikl頱u att顂ta ar akrob鈚iku, vingro餫nu, l鏲ieniem, sp. sp鏻鏼, neparastiem 韊rme騛 st鈜ok飅em u.c. Lokan頱a cilv鏺a sp鏹a izpild顃 kust頱as ar pla饀 amplit鹍u. Lokan頱a atkar頶a no loc顃avu uzb鹶es, musku飖 un sai饀 elast頱as, 鈘鏹鈙 vides t, diennakts laika. Lokan頱u att顂ta gk. ar stiep餫nas (pas顅iem un akt顅iem), atsper頶iem un v鐉ienveida vingrojumiem. Att顂tot jebkuru FIZISK耂 蜳A形BAS , j怛em v鐁 vecums, dzimums, vesel頱as st鈜oklis, fiz. att顂t頱a, fiz. sagatavot頱a un individu鈒鈙 頿atn頱as.

Koment鈘i (0)

R鈊顃 koment鈘us augo疴 sec頱
V鈘ds:
Koment鈘s:
 Dro痤bas jaut鈐ums:divi plus vienpadsmit =