psori鈠e
ZV我荄E

Koment鈘i
Lat铗u val.: psoriasis vulgaris
hron. recidiv鏹o餫 neinfekcioza 鈊as slim頱a, kam rakstur頶as sudrabaini baltas, viegli nokas鈓as zv铗as uz asi norobe䁖ta, sarkana pamata.

Ieros. nav zin鈓s. Slim頱a saist顃a ar nervu sist鏼as, iek痃j鈙 sekr鏲ijas dziedzeru un vielmai騛s trauc鏹umiem; noz頼e ar iedzimt頱ai. psori鈠e lokaliz鏹as uz elko騯 un ce飖 loc顃av鈓 (5% gad頹umu vienlaikus ir ar loc顃avu iekaisumi deform鏹o餫is artr顃s). galvas matainaj da镡, uz kr鹴頼 un muguras. psori鈠e nereti boj nagus.
Ne鈘st鐃a psori鈠e var turpin鈚ies gadiem ilgi, var ar p鏺痱i izzust pati no sevis. P鏲 gadalaika, kad psori鈠e uzliesmo, iz痦ir psori鈠e ziemas un vasaras formu.

聄st琊ana. Slimnieks atrodas past鈜頶 鈘sta kontrol. S鈑umstadij lieto gk. nomierino饀s l頳z., vit-us, lok鈒i indiferentas ziedes, siltas peldes, v鏻鈑 l頳zek飖s, kas veicina zv铗u lob铕anos un izsitumu uzs鹝餫nos. Da䁖s gad頹umos g鹴i labi pan鈑umi p鏲 頿a餫s beztauku di鐃as. Slim頱as ziemas formas gad頹um ieteicamas saules, gaisa, j鹯as un upes peldes vasar; vasaras formas gad頹um l頳zek飅, kas samazina jut頱u pret saules gaismu. Labus pan鈑umus dod s鐁鹍e騬a peldes.

Profilakse. Ja ir psori鈠e ziemas forma, metodes un l頳zek飅, ar kuriem pan鈑ta izvese飋餫n鈙, profilaktiski j鈒ieto no sept. l頳z. janv., ja vasaras forma, no febr. l頳z maijam.
Zvinede

Koment鈘i (19)

R鈊顃 koment鈘us augo疴 sec頱
 1 2 
 • Juris > Sandijai, 2010-01-05 23:31:12

  Sandija, cik es saprotu, tad esat m鈚e.
  Izturieties pret savu b鐁nu k pret norm鈒u cilv鏺u, cit鈊i J鹲 pati "infic鏹iet" vi騯 ar SAVU stresu.
  Jo maz鈑 koncentr鐂ieties uz slim頱u, jo b鐁nam maz鈑s stress.
  Pats k b鐁ns da䌷eiz izmantoju savas m鈚es p鈘m鐁頶鈙 bas par manu vesel頱u un izlikos slims, lai paliktu m鈐鈙.
  Vai gad頹um atbr顅o餫na no eks鈓eniem 餫j gad頹um nav "viegl鈑ais ce镳". Tagad neliks eks鈓enus un netiks augstskol. Tad mekl鐂 viegl鈑u (lasi melno) darbu, jo neb鹲 izgl顃頱as, vai ar dz顅os Jums uz kakla, ja finansi鈒i to varat at颽uties.
  Vai to J鹲 saredzat k sava b鐁na n鈑otni?

  Neesmu dakteris, bet man viens pazi騛 ar c頽頹鈙 ar 鈊as slim頱u no b鐁n頱as un neviens dakteris nesp鏹a pal頳z鐃, bet pabeidza skolu un augstskolu, apprec鏹鈙, str鈊 vado疴 darb un kaut k鈊 br頳 atrada pareizo 鈘st琊anu (痦iet vi蝠 badoj鈙 vair鈑as ned顼as) un tagad ir gandr顉 vesels, tikai 鏳ienkarte vi騛m ir stipri ierobe䁖ta.

 • Sandija, 2010-01-05 15:36:31

  Psori鈠e b鐁nam ir jau no mazotnes samazinot stresu nekas nav l頳d鐃s,b鐁ns arst鏹ies vair鈑鈙 slimn頲as ta鑥 bez rezult鈚iem .

 • Juris > Sandijai, 2010-01-04 19:15:27

  No eks鈓eniem var atbr顅ot uz 鈘sta izzi騛s pamata.
  Kaut gan es tom鐁 ieteiktu samazin鈚 stresu k鈘t頶i sagatavojoties eks鈓enam, jo ja nek鈘to skolas izlaiduma eks鈓enus, tad ar to pa饀 nogrie sev ce飖 uz augst鈑o izgl顃頱u. Jo cik man zin鈓s, tad vairum augstskolu vairs nav iest鈐eks鈓enu un uz騟m餫na balst鈙 uz skolas izlaiduma eks鈓enu rezult鈚iem.

 • Sandija, 2010-01-04 16:49:25

  Labdien!Sakiet vai skol鏽s var nek鈘tot eksamenus ja vi騛m ir psori鈠e un uz stresa pamata t saasin鈙,k稃st slikta du餫 reibst galva

 1 2 
V鈘ds:
Koment鈘s:
 Dro痤bas jaut鈐ums:septi騣 m頽us se餴 =