psori鈠e
ZV我荄E

Koment鈘i
Lat铗u val.: psoriasis vulgaris
hron. recidiv鏹o餫 neinfekcioza 鈊as slim頱a, kam rakstur頶as sudrabaini baltas, viegli nokas鈓as zv铗as uz asi norobe䁖ta, sarkana pamata.

Ieros. nav zin鈓s. Slim頱a saist顃a ar nervu sist鏼as, iek痃j鈙 sekr鏲ijas dziedzeru un vielmai騛s trauc鏹umiem; noz頼e ar iedzimt頱ai. psori鈠e lokaliz鏹as uz elko騯 un ce飖 loc顃av鈓 (5% gad頹umu vienlaikus ir ar loc顃avu iekaisumi deform鏹o餫is artr顃s). galvas matainaj da镡, uz kr鹴頼 un muguras. psori鈠e nereti boj nagus.
Ne鈘st鐃a psori鈠e var turpin鈚ies gadiem ilgi, var ar p鏺痱i izzust pati no sevis. P鏲 gadalaika, kad psori鈠e uzliesmo, iz痦ir psori鈠e ziemas un vasaras formu.

聄st琊ana. Slimnieks atrodas past鈜頶 鈘sta kontrol. S鈑umstadij lieto gk. nomierino饀s l頳z., vit-us, lok鈒i indiferentas ziedes, siltas peldes, v鏻鈑 l頳zek飖s, kas veicina zv铗u lob铕anos un izsitumu uzs鹝餫nos. Da䁖s gad頹umos g鹴i labi pan鈑umi p鏲 頿a餫s beztauku di鐃as. Slim頱as ziemas formas gad頹um ieteicamas saules, gaisa, j鹯as un upes peldes vasar; vasaras formas gad頹um l頳zek飅, kas samazina jut頱u pret saules gaismu. Labus pan鈑umus dod s鐁鹍e騬a peldes.

Profilakse. Ja ir psori鈠e ziemas forma, metodes un l頳zek飅, ar kuriem pan鈑ta izvese飋餫n鈙, profilaktiski j鈒ieto no sept. l頳z. janv., ja vasaras forma, no febr. l頳z maijam.
Zvinede

Koment鈘i (19)

R鈊顃 koment鈘us dilsto疴 sec頱
1 2  
 • Sandija, 2010-01-04 16:49:25

  Labdien!Sakiet vai skol鏽s var nek鈘tot eksamenus ja vi騛m ir psori鈠e un uz stresa pamata t saasin鈙,k稃st slikta du餫 reibst galva

 • Juris > Sandijai, 2010-01-04 19:15:27

  No eks鈓eniem var atbr顅ot uz 鈘sta izzi騛s pamata.
  Kaut gan es tom鐁 ieteiktu samazin鈚 stresu k鈘t頶i sagatavojoties eks鈓enam, jo ja nek鈘to skolas izlaiduma eks鈓enus, tad ar to pa饀 nogrie sev ce飖 uz augst鈑o izgl顃頱u. Jo cik man zin鈓s, tad vairum augstskolu vairs nav iest鈐eks鈓enu un uz騟m餫na balst鈙 uz skolas izlaiduma eks鈓enu rezult鈚iem.

 • Sandija, 2010-01-05 15:36:31

  Psori鈠e b鐁nam ir jau no mazotnes samazinot stresu nekas nav l頳d鐃s,b鐁ns arst鏹ies vair鈑鈙 slimn頲as ta鑥 bez rezult鈚iem .

 • Juris > Sandijai, 2010-01-05 23:31:12

  Sandija, cik es saprotu, tad esat m鈚e.
  Izturieties pret savu b鐁nu k pret norm鈒u cilv鏺u, cit鈊i J鹲 pati "infic鏹iet" vi騯 ar SAVU stresu.
  Jo maz鈑 koncentr鐂ieties uz slim頱u, jo b鐁nam maz鈑s stress.
  Pats k b鐁ns da䌷eiz izmantoju savas m鈚es p鈘m鐁頶鈙 bas par manu vesel頱u un izlikos slims, lai paliktu m鈐鈙.
  Vai gad頹um atbr顅o餫na no eks鈓eniem 餫j gad頹um nav "viegl鈑ais ce镳". Tagad neliks eks鈓enus un netiks augstskol. Tad mekl鐂 viegl鈑u (lasi melno) darbu, jo neb鹲 izgl顃頱as, vai ar dz顅os Jums uz kakla, ja finansi鈒i to varat at颽uties.
  Vai to J鹲 saredzat k sava b鐁na n鈑otni?

  Neesmu dakteris, bet man viens pazi騛 ar c頽頹鈙 ar 鈊as slim頱u no b鐁n頱as un neviens dakteris nesp鏹a pal頳z鐃, bet pabeidza skolu un augstskolu, apprec鏹鈙, str鈊 vado疴 darb un kaut k鈊 br頳 atrada pareizo 鈘st琊anu (痦iet vi蝠 badoj鈙 vair鈑as ned顼as) un tagad ir gandr顉 vesels, tikai 鏳ienkarte vi騛m ir stipri ierobe䁖ta.

 • Vilnis, 2010-03-23 14:25:57

  Sakiet l鹍zu vai "Psori鈠e' ir...lip頶a slim頱a.

 • Vilnim, 2010-03-23 19:39:58

  Ja var tic鐃 wikip鏳ij rakst顃ajam, tad t nav infekcijas slim頱a. Skat. http://en.wikipedia.org/wiki/Psoriasis

 • Inga, 2010-04-07 11:49:30

  Labdien,man ir probl鏼as jau gadiem ilgi ar zv铗u 鏳i,鈊as 鈘sts izraksta man ziedes-Elocon-0,1%,Daivobet ziede,bet rezult鈚u uz labo pusi es neredzu.Sakiet varb鹴 J鹲 zin鈚 pie k鈊a speci鈒ista lai es pierakstos.
  Ar cie騯 pie Jums.Cer琊u uz atbildi.

 • Beatrise, 2010-04-21 14:36:13

  Man ieteica sekojo饀 鈘st琊an鈙 veidu : 1 litr 鹍ens iz痦idina vienu sauju rupja s鈒s. Pielej 餴m 鹍enim drusku maz鈑!!!! par puspudel顃i (var ar 1/3 pudel顃es) joda (aptiek ieg鈊鈐ams) un j鈓鐁c boj鈚o 鈊as vietu (piem.elko騯s) apm鐁am 10-15 min.(ja m鐁c rokas- j鈔o騟m gredzeni -paliek tum疴ki). Iz騟mot rokas no 鹍ens t鈙 b鹲 tum餫s ar nagi t鈖at, bet no r顃a ar rok鈓 viss b鹲 k鈘t頱 - b鹲 gai餫s. P鏲 izm鐁c琊anas rokas dviel neslauc顃!!!! J怙auj lai t鈙 izst (餴m 鹍enim jaies鹀as rok鈙). Kad jau rokas ir ap⺷vu餫s j鈏esm鐁 sm鐁e "Mykoseptin" (bez receptes) kop sajauktam ar "Sinefl鈔a" ziedi (dod p鏲 recpt鏼- bet ir gad頹umi, ka izdodas nopirkt ar t鈖at). "Mykoseptin" j鈙ajauc ar "Sinefl鈔a" ziedi 1: 3 (piem "M" 3cm : "S" 1cm). Ir labi, ja var to vietu, kur uzm鐁鐃a ziede not顃. Es parasti t dar頹u- pal頶 騟mot p鈘tikas pl鐅i. To var patur鐃 vair鈑as stundas, bet neiesaku iet gul鐃 ar to pl鐅i, tad no r顃a rokas t鈊as 頿atn鏹i baltas, no騟mot pl鐅i visu to kas nav ies鹀ies m珈iniet iemas鐃 tai boj鈚鈐 viet. Man pa餫i ir pal頳z鏹is tikt gal ar rok鈓, bet tas pras頹a rom鐁 餺 augst鈑 min鐃o darbi騯, bat tas bija t v鐁ts.

 • Jana, 2010-05-08 18:24:24

  Es ilgsto餴 dzeru Transfer Factor kapsulas - man l頳z!

 • aija, 2012-03-12 12:27:55

  vis鈊as zides, z鈒es esmu m珈in鈐usi. man pal頳z 餺br頳 essex ziede. mas psori鈠e ir uz rok鈓 jau 6 gadus.

 • Egons, 2013-01-10 15:48:36

  Par maz info! http://www.dermatologs.com/psoriaze-arstesana.html - Te drusku vair鈑, tas tiem kas patie疴m mekl ko v鐁t頶u.

 • Higher Self, 2013-03-03 22:35:21

  Vieniga iespeja,ka tikt vala no psoriazes ,ir shi meditacija. Neviens krems vai tablete sheit nelidzes. http://channelhigherself.com/category/videos/satsang-with-the-self/

 • dzenete baumane , 2015-01-07 15:54:53

  man ari ir si slimiba es varu ieteikt vienu kremu kurs man izarsteja menesa laika :dovonex : google var atrast visadas krasa ka kuram cilvekam man piemeram sarkans #

 • Helena, 2015-03-09 18:37:48

  Sm鐁鏹u slim鈙 vietas ar Exsorex losjonu+kremu,k ar mazg鈐os ar du餫s 㧐leju Exsorex.Man pal頳z.Sam鈠in鈚 s鈒i un asos 鏳ienus sav 鏳ienkart.j鹴ami uzlaboj鈙 st鈜oklis.Un,ja vel pagu飖 Jaun韊meru s鐁udens vann鈙,tad pavisam t顁a 鈊a paliek,j un ar pasau飋ties v鏻ams(tikai neapdedzin鈚ies) Tos Exsorex atradu internet,jo it nekas no t ko man jebkad bija izrakst頹is 鈘sts man nepal頳z鏹a.V鏻u visiem veiksmi!

 • Endijs, 2015-08-04 01:09:50

  Sveiki!!! Man ir zv铗u 鏳e lietoju ziedu flucinar pal頳z ,bet ne ilgi p鏲 tam 鏳e atgries... vai k鈊s zin ar k鈊iem pa蜱mieniem var v鏻 餺 stulbo slim頱u oieveikt???

1 2  
V鈘ds:
Koment鈘s:
 Dro痤bas jaut鈐ums:desmit m頽us devi騣 =